MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

August 24, 2021 0 Comments

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Zur Tukus
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 10 December 2005
Pages: 112
PDF File Size: 18.27 Mb
ePub File Size: 19.13 Mb
ISBN: 316-1-63052-568-5
Downloads: 59181
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshulkis

Hetzelfde geldt voor alle andere delen die voor een veilige verplaatsing in een bepaalde, zo nodig vergrendelde stand moeten staan. Vaste schermen Vaste schermen moeten stevig op hun plaats worden gehouden. Gevaar door vallende voorwerpen Wanneer bij een machine met machinerichtlijjn of daarop een bestuurder en eventueel andere bedieners gevaar bestaat door vallende voorwerpen of materialen, moet de machine zodanig ontworpen en, indien de afmetingen dit toelaten, van bevestigingspunten voorzien zijn, dat er een constructie ter bescherming daartegen FOPS kan worden aangebracht.

Wanneer een lidstaat vaststelt dat – machines die voorzien zijn van de CE-markering, of – veiligheidscomponenten die machinerihtlijn gaan van de EG-verklaring van overeenstemming, bij gebruik overeenkomstig hun gebruiksdoel, de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of goederen in gevaar dreigen te brengen, neemt hij alle nodige maatregelen om de machines of de veiligheidscomponenten uit de handel te nemen, het in de handel brengen en in bedrijf stellen te verbieden of het vrije verkeer ervan te beperken.

De machine en de hijs- en hefgereedschappen moeten zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat zij de overbelasting waaraan zij bij statische beproeving worden blootgesteld, zonder blijvende vervorming of kennelijk defect kunnen doorstaan.

Theory of modeling and simulation pdf download

Stopzetting van de verplaatsing Onverminderd de voorschriften die gelden voor het wegverkeer, moet men bij het besturen van machines met eigen aandrijving en macchinerichtlijn daarvan voldoen aan de vereisten betreffende snelheidsvermindering, remmen, tot stilstand brengen en stoppen, waarbij de veiligheid onder alle bedrijfsomstandigheden, onafhankelijk van de belasting, de snelheid, de bodemtoestand of de helling, mits het door machinericgtlijn fabrikant voorziene en normaal voorkomende situaties betreft, niet in gevaar mag worden gebracht.

Draagbare kettingzaagmachines voor houtbewerking.

Het tweede streepje van punt 3. Zo nodig moet in de gebruiksaanwijzing de aandacht worden gevestigd op ontraden gebruik van de machine. De verbindingen moeten bij voorkeur bestaan uit volle las- of lijmnaden.

Controle van de belasting voor toestellen die in beweging worden gezet door een andere energie dan spierkracht. Wanneer de machine of de gevaarlijke onderdelen ervan tot stilstand zijn gekomen, moet de energievoorziening van de betrokken aandrijfmechanismen worden onderbroken.

Machinery Directive – Wikipedia

Learn how and when to remove these template messages. Draagbare machines die door de bediener met de hand worden vastgehouden of met de hand worden geleid, moeten aan de volgende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen voldoen:. Wanneer een machine voor het werk moet zijn uitgerust met inrichtingen die uitsteken buiten haar normale dimensies bijvoorbeeld stabilisatoren, arm enz. Bij toepassing van lid 2, onder ctweede streepje, van het onderhavige artikel is het bepaalde in de punten 5, 6 en 7 van bijlage VI van overeenkomstige toepassing.

Oppervlakken aan de binnenkant moeten verbonden zijn met rondingen die voldoende wijd zijn om een volledige reiniging mogelijk te maken; e uit levensmiddelen afkomstige vloeistoffen, alsmede reinigings- ontsmettings- en spoelmiddelen moeten zonder belemmeringen kunnen worden afgevoerd eventueel in een stand “reiniging” ; f de machine moet zo zijn ontworpen en gebouwd dat iedere infiltratie van vloeistof, ophoping van organische stoffen of binnendringen van levende wezens, met name van insecten, in zones die niet gereinigd kunnen worden, wordt vermeden bijvoorbeeld voor een machine die niet op poten of op wielen staat, door het aanbrengen van een waterdichte voeg tussen de machine en het voetstuk, gebruik van waterdichte verbindingen enz.

  ADC8004 DATASHEET PDF

Niet uitgesloten zijn voertuigen die in de mijnbouwindustrie worden gebruikt. Indien deze eis technisch niet uitvoerbaar is, moeten compenserende voorzieningen worden getroffen.

Elke machine moet zijn voorzien van inrichtingen waarmede zij van elk van haar krachtbronnen kan worden losgekoppeld.

Gebruiksaanwijzing Behalve de in punt 1 gevraagde gegevens moet de gebruiksaanwijzing ook aanbevolen schoonmaak- desinfecterings- en spoelmiddelen en -methoden vermelden niet alleen voor de gemakkelijk bereikbare delen, maar ook voor de gevallen waarin reiniging ter plaatse nodig is van delen waar men niet of beter niet bij kan komen, bijvoorbeeld buisleidingen.

De Machinerichtlijjn treedt zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in overleg. Wanneer bij een machine met daarin of daarop een bestuurder en eventueel andere bedieners gevaar bestaat door vallende voorwerpen of materialen, moet de machine zodanig ontworpen en, indien de afmetingen dit toelaten, van bevestigingspunten voorzien zijn, dat er een constructie ter bescherming daartegen FOPS kan worden aangebracht.

De instantie die een verklaring van EG-typeonderzoek weigert, doet hiervan mededeling aan de overige instanties waarvan kennisgeving is gedaan. Bedieningsorganen De bedieningsorganen moeten: Gevaren in verband met gecombineerde machines Wanneer een machine is bestemd om een aantal verschillende bewerkingen te kunnen verrichten, waarbij het werkstuk bij iedere bewerking met de hand wordt toegevoerd gecombineerde machinemoet zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat ieder deel afzonderlijk kan worden gebruikt zonder dat de overige machinedelen voor de blootgestelde persoon een gevaar betekenen of hem hinderen.

Gevaar voor het vallen of omslaan van de drager 6. De machine, de onderdelen daarvan en eeg bijbehorende installaties moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij onder normale bedrijfsomstandigheden eventueel rekening houdend met de klimatologische omstandigheden voldoende stabiliteit bezitten om zonder gevaar voor kanteling, omvallen of ongewenste verplaatsingen te kunnen worden machinerichltijn.

Bedieningspost De voorschriften van punt 3. Deze vermelding moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op alle plaatsen die toegang bieden. De laatste zin van punt 1. Bedieningsorganen De organen voor versnellen en afremmen van via rails geleide machines dienen met de hand te worden bediend.

Its scope enables the reader to become a knowledgeable user of turbulence models; it develops machinericchtlijn tools for developers of predictive tools. Risico’s door bewegingen die niet het gevolg van hantering van bedieningsorganen zijn. This site is like a library, Use search box in the widget to get ebook that you want. Voor het maken van deze vertaling gelden dezelfde voorwaarden als voor de vertaling van de gebruiksaanwijzing.

Theory of modeling and simulation pdf download

Er moeten voorzieningen worden getroffen om elk gevaar voor verwondingen, door aanraking of op afstand, van onderdelen of materialen met een hoge of maxhinerichtlijn lage temperatuur te voorkomen. Dezelfde verplichtingen gelden voor diegene die machines of machineonderdelen of veiligheidscomponenten van verschillende herkomst assembleert of die de machine of de veiligheidscomponent voor zijn eigen machinerjchtlijn vervaardigt. Geschiktheid voor gebruik De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde gaat bij het in de handel brengen of tijdens de eerste inbedrijfstelling met passende maatregelen die hij verricht of laat verrichten, na of de hijs- of hefgereedschappen en de gebruiksklare machines, zowel handbediende als gemotoriseerde, hun opgegeven functies volledig veilig kunnen verrichten.

  A TODO VAPOR KEN BLANCHARD PDF

Ge sterkte De machines, de hijs- en hefgereedschappen en de verwijderbare delen moeten bestand zijn tegen de belastingen waaraan zij in en eventueel buiten bedrijf en in alle mogelijke desbetreffende configuraties worden onderworpen onder door de fabrikant voorziene installatie- en exploitatievoorwaarden, waarbij in machinedichtlijn geval rekening wordt gehouden met de effecten van weerfactoren en door personen uitgeoefende krachten.

Andere plaatsen Indien in verband met de gebruiksomstandigheden verwacht kan worden dat af en toe of regelmatig ook andere bedieners dan de bestuurder op de machine meegevoerd worden of ermee werken, moeten daarvoor passende plaatsen worden ingericht die het vervoer of het werk, zonder gevaar, met name voor vallen, mogelijk maken. In elke machine moet de zitplaats de bestuurder voldoende stevigheid bieden en met inachtneming van de macninerichtlijn van de ergonomie zijn ontworpen.

Consequently, the Machinery Directive belongs to the economic legislation. De keuringsinstantie dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten, tenzij deze wettelijke aansprakelijkheid op basis van het nationale recht door de staat wordt gedekt of de keuringen rechtstreeks door de lidstaat worden verricht. Complexe installaties Bij mxchinerichtlijn of machinedelen die ontworpen zijn om in combinatie te functioneren, moet de fabrikant de machine zodanig ontwerpen en bouwen dat met de stopinrichtingen – met inbegrip van de noodstopinrichting – niet alleen de machine kan worden stopgezet, maar tevens alle daarvoor of daarachter geschakelde installaties indien het blijven functioneren daarvan gevaar kan opleveren.

Wanneer echter bepaalde bewegende delen die dienen voor de uitvoering van het werk machjnerichtlijn volledig of gedeeltelijk onbereikbaar kunnen worden gemaakt wanneer zij in werking zijn, wegens verrichtingen die het ingrijpen van de bediener in de omgeving van deze delen noodzakelijk maken, moeten deze delen, voorzover dit technisch mogelijk is, worden voorzien machineriichtlijn Het elektrisch materieel dat deel uitmaakt van deze machines, moet wat betreft het ontploffingsgevaar in overeenstemming zijn met de vigerende bijzondere richtlijnen.

This article needs more links to other articles to help integrate it into the encyclopedia. Gevaren in verband mschinerichtlijn laserapparatuur In geval van het gebruik van laserapparatuur moet met de volgende voorschriften rekening worden gehouden: Afhankelijk van het risico dat volgens de fabrikant tijdens het gebruik bestaat, dient de machine, indien zulks in verband met de afmetingen mogelijk is:. Het EG-typeonderzoek is de procedure door middel waarvan een keuringsinstantie waarvan kennisgeving is gedaan, vaststelt en verklaart dat het model van een machine aan de daarop betrekking hebbende bepalingen van de richtlijn voldoet.

Inhoud van de verklaring van de fabrikant of van diens in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde artikel 4, lid 2 De in artikel 4, lid 2, bedoelde verklaring van de 3 moet de volgende gegevens bevatten: Voorts moet de normale verplaatsingssnelheid van de machine overeenkomen met de snelheid van een bestuurder te voet.

Machines macginerichtlijn risico’s door het heffen of verplaatsen van personen zijn verbonden, moeten zo et ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen. Aanduidingen Wanneer dat noodzakelijk is om de veiligheid te garanderen, moeten fg de drager de noodzakelijke merktekens terzake zijn aangebracht. Gevaren door trillingen De machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat gevaren voortvloeiend uit door de machine veroorzaakte trillingen tot een minimum worden teruggebracht, rekening houdend met de vooruitgang van de techniek en de beschikbaarheid van trillingdempende middelen, in het bijzonder aan de bron.